• starbrite24-shop | partner van bol.com
  • door grote drukte bij bezorgdiensten kunnen zendingen langer onderweg zijn
  • info (at) starbrite24-shop.com
  • betrouwbaar
  • Beoordeling door onze klanten: 9,1
  • starbrite24-shop | partner van bol.com
  • door grote drukte bij bezorgdiensten kunnen zendingen langer onderweg zijn
  • info (at) starbrite24-shop.com
  • betrouwbaar
  • Beoordeling door onze klanten: 9,1

Anti Spinnen Spray / Spinvrij 500ml

€ 17,99
(1 l = € 35,98)
Beperkt op voorraad
Levertijd: 5-6 dag(en)

Beschrijving

Anti Spinnen Spray / Spinvrij 500ml

Anti Spinnen Spray / Spinvrij is een effectief middel tegen spinnen en insecten. Het wordt toegepast (in de open lucht) voor het reinigen van vrijwel alle voorkomende ondergronden van boten, campers, caravans, tenten, huizen, gebouwen, etc. tegen seizoens-gebonden biologische vervuiling spinnenrag, insectenfecaliën) en atmosferische verontreiniging.H410:Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen | H225:Licht ontvlambare vloeistof en damp | H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken | H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden | P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken | P233:In goed gesloten verpakking bewaren | P240:Opslag- en opvangreservoir aarden | P241:Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken | P242:Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken | P243:Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit | P273:Voorkom lozing in het milieu | P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen | P405:Achter slot bewaren | P235:Koel bewaren | P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften