• starbrite24-shop | partner van bol.com
  • door grote drukte bij bezorgdiensten kunnen zendingen langer onderweg zijn
  • info (at) starbrite24-shop.com
  • betrouwbaar
  • Beoordeling door onze klanten: 9,1
  • starbrite24-shop | partner van bol.com
  • door grote drukte bij bezorgdiensten kunnen zendingen langer onderweg zijn
  • info (at) starbrite24-shop.com
  • betrouwbaar
  • Beoordeling door onze klanten: 9,1

Onderwaterschip Reiniger Heavy Duty 1000ml

€ 22,99
Op voorraad
Levertijd: 2-3 dag(en)

Beschrijving

Onderwaterschip Reiniger Heavy Duty 1000ml

Krachtige reiniger die moeiteloos zwaar vervuilde onderwaterschepen reinigt. Verwijdert alle vuil, kalkaanslag, mosselen, pokken en algenresten, roest en vergeling. Alleen aanbrengen, kort laten intrekken en afwassen met veel water.

Let op: Kan corrosief zijn voor metalen.H290:Kan bijtend zijn voor metalen | H314:Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel | H335:Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden | P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P103:Alvorens te gebruiken, het etiket lezen | P234:Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren | P260:Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen | P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen | P301+P330+P331:Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken | P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen. | P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen