• starbrite24-shop | partner van bol.com
  • door grote drukte bij bezorgdiensten kunnen zendingen langer onderweg zijn
  • info (at) starbrite24-shop.com
  • betrouwbaar
  • Beoordeling door onze klanten: 9,1
  • starbrite24-shop | partner van bol.com
  • door grote drukte bij bezorgdiensten kunnen zendingen langer onderweg zijn
  • info (at) starbrite24-shop.com
  • betrouwbaar
  • Beoordeling door onze klanten: 9,1

Premium Hard Wax Boot, Caravan & Camper

vanaf € 26,99


Beschrijving

Premium Hard Wax Boot, Caravan & Camper

Premium Hard Wax is een hoogwaardige premium harde wax met PTFE.

Uitstekende bescherming voor alle kunststoffen, gelcoats, geverfde oppervlakken en metalen. Duurzame hoogglans verzegeling tegen verwering en nieuwe vervuiling. Super glad oppervlak door PTFE. Met UV-bescherming. Gaat aanzienlijk langer mee dan conventionele wassen. Bevat geen schuurmiddelen en polijsmiddelen. Kan ook worden gebruikt op het onderwaterschip. Ideaal geschikt voor caravans & campers.

Voorkomt vuil op romp en onderwaterschip. Een speciale UV-bescherming voorkomt vervaging en krijtvorming van het oppervlak, het product is zeer eenvoudig te verwerken.
Voor hand- en machinegebruik.H226:Ontvlambare vloeistof en damp | H304:Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt | H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken | H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen | EUH066:Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden | P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P103:Alvorens te gebruiken, het etiket lezen | P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken | P261:Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden | P271:Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken | P273:Voorkom lozing in het milieu | P301+P310:Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen