• starbrite24-shop | partner van bol.com
  • door grote drukte bij bezorgdiensten kunnen zendingen langer onderweg zijn
  • info (at) starbrite24-shop.com
  • betrouwbaar
  • Beoordeling door onze klanten: 9,1
  • starbrite24-shop | partner van bol.com
  • door grote drukte bij bezorgdiensten kunnen zendingen langer onderweg zijn
  • info (at) starbrite24-shop.com
  • betrouwbaar
  • Beoordeling door onze klanten: 9,1

Roestvlekken Reiniger 500ml

€ 15,99
(1 l = € 31,98)
Op voorraad
Levertijd: 2-3 dag(en)

Beschrijving

Roestvlekken Reiniger 500ml

Verwijdert effectief roestvlekken op bijv. polyester oppervlakken en steen, evenals vliegroest op roestvrij staal. Gewoon opspuiten, kort laten intrekken en afspoelen.H290:Kan bijtend zijn voor metalen | H314:Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden | P234:Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren | P260:Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen | P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen | P301+P330+P331:Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken | P303+P361+P353:Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen | P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen. | P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen